20 kwietnia 2013

relacja – dzień szósty

Kapituła inspektorialna zakończona

Sobota była ostatnim dniem kapituły inspektorialnej. Jedyna przewidziana na ten dzień sesja poświęcona została podsumowaniu wyników obrad. Kierownik kapituły ks. Adam Paszek dokonał prezentacji wszystkich podjętych przez kapitułę uchwał, po czym zadał zebranym sakramentalne pytanie, czy kapituła spełniła postawione przed nią zadania. Wszyscy jednogłośnie udzielili odpowiedzi pozytywnej i nagrodzili się nawzajem oklaskami.

Ks. Paszek podziękował wszystkim współbraciom za wkład włożony w przygotowanie kapituły i aktywny w niej udział. Podkreślił braterską atmosferę panującą na sali, kulturę obrad i dający się odczuć wzajemny szacunek.
Ks. Krawczyk poinformował, że według prowadzonych przez niego statystyk podczas kapituły najczęściej zabierali głos ks. Tomasz Kijowski i ks. Michał Wocial.

Ostatnim punktem KI była uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks. inspektora Dariusza Bartochę. W homilii, nawiązując do swoich słów z dnia rozpoczęcia kapituły, ks. inspektor zachęcił współbraci, aby dawali młodym chleb, a równocześnie byli dla nich znakami Chrystusa. Swe wystąpienie zakończył słowami ks. Bosko: „powściągliwość i praca”, życząc wszystkim, by stały się one programem życia naszej inspektorii na najbliższe lata.

ks. Marcin Kaznowski

19 kwietnia 2013

relacja – dzień piąty

Najtrudniejsze już za nami…

Kapituła powoli dobiega końca. Piąty dzień rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Marcin Kaznowski. W homilii nawiązał do dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich o nawróceniu Szawła, prześladowcy pierwotnego Kościoła. Jego przemiana w Pawła jest znakiem, że Kościół, doświadczający prześladowań także w czasach obecnych, może zachować nadzieję na nawrócenie ludzi nam nieprzychylnych. Ewangelia przypomina nam, że prześladowania są nieodłącznym elementem życia każdego chrześcijanina i w pewnym sensie sprawdzianem naszej wiarygodności. Właściwa sesja rozpoczęła się po śniadaniu modlitwą i wspólną refleksją. Ks. Adam Paszek przewodniczący Kapituły cytując nasze konstytucje przypomniał że „najpiękniejszym darem, jaki możemy ofiarować młodzieży jest ukazanie możliwości spotkania z panem Jezusem; jest nim propozycja takiego wychowania które inspiruje się Ewangelią i otwiera przed ludźmi bramę wiary.” (konst.18). Przypomniano w refleksji że „posłannictwo, (które realizujemy) nie polega na robieniu czegoś, ale zasadniczo na tym, by być znakiem miłości Boga w świecie.” Najważniejsza część przedpołudniowej sesji rozpoczęła się od przedstawienia dokumentu końcowego, które nie tylko jest przesłaniem trwającej kapituły, ale również realizowanie dokumentów w codziennym życiu salezjańskim. Warto dodać że przesłanie to zostało przyjęte jednogłośnie. Z takimi samymi skutkami odbyły się również głosowania nad innymi dokumentami, poddanymi głosowaniom.

Ważną częścią przesłania i dyskusji było wystąpienie ks. Marka Chrzana, radcy regionu Europa Północ. Poddana została przez niego pod namysł próba projektu nowego podziału regionów europejskich, którą ma zająć się przyszłoroczna Kapituła Generalna.

Czas popołudniowej sesji wypełniły wolne wnioski, które na każdej z kapituł wzbudzają najwięcej emocji. Jednym z ważnych elementów dyskusji były informacje i dyskusje na temat zbliżającej się peregrynacji relikwii św. Jana Bosko oraz pisma Don Bosco, które od jakiegoś czasu wydaje inspektoria krakowska.
Niestety podczas trwania obrad są pojawiły się też ofiary w postaci kontuzji ręki ks. Wojciecha Strzeleckiego (patrz zdjęcia). Podczas trwania obrad obsługiwał dla wszystkich komputer, na którym wyświetlane były teksty dokumentów. W błyskotliwym tekście protokołu ks. Mariana Dziubińskiego ten fakt został odnotowany następująco: „Wyniki przekazuje metodą elektroniczną na tablicy nasz ekspert ks. Strzelecki, który musi pokonać dodatkową trudność – może się posługiwać jedną ręką i to lewą. Było to szczególną przykrością, ponieważ ks. Wojtek jest skądinąd człowiekiem prawym, ale stało się tak pewnie dla zasady: niech nie wie prawica, co czyni lewica”.

Wielość poruszanych problemów w ostatnim pełnym dniu obrad pokazuje wielość i bogactwo dzieł oraz codziennych problemów, z którymi musimy zmagać się w codziennej pracy.

Ks. Andrzej Gołębiowski SDB

18 kwietnia 2013

Habemus Delagatum !

W czwartkowy wieczór Kapituła Inspektorialna dokonała wyboru naszego delegata, który będzie nas reprezentował na Kapitule Generalnej w Rzymie.

Po burzliwych głosowaniach został nim ks. Tomasz Kijowski.

Na magiczne pytanie prowadzącego obrady czy wybór przyjmuje ks. Tomasz powiedział: „Dziękuję za zaufanie i wybór przyjmuję”.
Słuchając relacji z tego wydarzenia która pojawiła się na sali obrad niezawodny ks. Marian Dziubiński w protokole z wyborów napisał: „Na marginesie należy dodać, że ani wcześniej, ani w trakcie wyborów nie odnotowano żadnych incydentów, które by podważały poprawność wyborów; gest oficjalnego podania ręki przez ks. Sikorę wybranemu delegatowi – ze zdjęciem dla prasy – nie można kwalifikować jako czynu korupcyjnego”.

relacja – dzień czwarty

Dzień głosowań na kapitule inspektorialnej

W wiosenny czwartkowy poranek ojcowie kapitulni udali się na Wawel, by tam, przy konfesji św. Stanisława odprawić mszę świętą. Głównym celebransem był ks. Andrzej Król. Fakt ten ucieszył proboszcza katedry wawelskiej, który w słowie powitania zwrócił uwagę na zbieżność jego nazwiska z miejscem koronacji królów Polski.
„Braterskie życie we wspólnocie jest alternatywną formą życia przeciwną dominującej współcześnie mentalności. Opiera się ono raczej na powołaniu niż własnym wyborze. Potrzeba braterstwa rodzi się z faktu, że jesteśmy synami tego samego Ojca. Życie zakonne jest tego dosłownym wyrazem.” Tymi słowami kierownik kapituły ks. Adam Paszek wprowadził zebranych w czwarty dzień obrad, podczas którego miały odbyć się głosowania nad ważnymi dla wspólnoty inspektorialnej dokumentami. Dodatkowym impulsem do pracy stały się pozdrowienia, jakie do uczestników kapituły skierował drogą listowną ks. generał Pascual Chavez.
Moderatorem dzisiejszych obrad był ks. Jerzy Gocko. Większą część dopołudniowych sesji zajęła weryfikacja uchwał poprzedniej kapituły. Długa, niepozbawiona emocji dyskusja na ten temat świadczyła o poważnym potraktowaniu go przez współbraci. Przewijającym się postulatem na przyszłość był ten, by uchwały formułować w sposób umożliwiający ich precyzyjną ewaluację.
Ojcowie kapitulni zajęli się również zdefiniowaniem kryteriów „salezjańskości” naszych dzieł, które to kryteria usprawnią politykę otwierania nowych lub zamykania istniejących placówek.
Podjęty został także problem wewnętrznej integracji inspektorii wobec przyłączenia do niej placówek ukraińskich. Odmienne warunki pracy i konteksty kulturowe w Polsce i na Ukrainie powodują, że nie jest to zadanie proste. Można mieć nadzieję, że zaproponowane rozwiązania pomogą w lepszym wzajemnym poznaniu się salezjanów i młodzieży, jak również w zaznajomieniu się z działalnością salezjańską prowadzoną w obu krajach.
Kolejne godziny zostały zdominowane przez głosowania nad licznymi poprawkami wniesionymi do Dyrektorium przez komisję pracującą nad tym dokumentem.
Podczas sesji wieczornej kapituła dokonała wyboru delegata inspektorii na kapitułę generalną, która odbędzie się w roku 2014 w Rzymie. Na delegata wybrano ks. Tomasza Kijowskiego, zaś na jego zastępcę ks. Adama Parszywkę. Obaj podziękowali za okazane im zaufanie i przyjęli wybór.

ks. Marcin Kaznowski

17 kwietnia 2013

relacja – trzeci dzień

Trzeci dzień Kapituły Inspektorialnej

Obrady kapituły inspektorialnej nabierają tempa. Trzeci dzień rozpoczął się od adoracji Najświętszego Sakramentu i mszy świętej, której przewodniczył ks. Vitalis Krzywicki. W swej homilii uwrażliwił on współbraci na to, by w gąszczu dyskusji kapitulnych nie stracili z oczu samego Jezusa, który – w myśl słów dzisiejszej ewangelii – jako jedyny ma moc zaspokoić wszelki głód.

Po sprawdzeniu obecności i odczytaniu protokołu z poprzedniego dnia rozpoczęła się 7. sesja, której moderatorem był ks. Andrzej Król. Sesja została poświęcona prezentacji nowego Dyrektorium, czyli dokumentu regulującego codzienne funkcjonowanie inspektorii. Roboczą wersję części ekonomicznej dyrektorium odczytał ekonom inspektorialny ks. Gabriel Stawowy. Podczas dyskusji ojcowie kapitulni mogli odnieść się do poszczególnych punktów i złożyć propozycje poprawek dla komisji opracowującej ostateczną wersję dokumentu.

Należy podkreślić, że motywem dla wielu zmian jest fakt przyłączenia do inspektorii krakowskiej placówek na Ukrainie. Przygotowywane dokumenty muszą z tego powodu uwzględniać odmienny kontekst pracy salezjanów w obu krajach. Bardzo pomocny jest w tym względzie głos obecnych na kapitule współbraci z Ukrainy.
Podczas sesji ósmej rektor seminarium salezjańskiego w Krakowie ks. Wojciech Krawczyk przedstawił propozycję nowego Inspektorialnego Programu Formacji. Dokument ten ma określić aktualne priorytety formacji salezjanów w naszej inspektorii, będące efektem skonfrontowania ogólnych zaleceń Zgromadzenia z konkretnym kontekstem powołaniowym, w jakim aktualnie się znajdujemy. W dyskusji ojcowie kapitulni przedstawili konkretne propozycje, które mogłyby uczynić proces formacji bardziej efektywnym i lepiej odpowiadającym na szybkie zmiany dokonujące się w świecie młodych.

Przedstawione dokumenty stanowią punkt wyjścia dla komisji problemowych, w których teraz dokona się właściwa, często mozolna, praca nad zredagowaniem ostatecznych wersji. W końcowej fazie kapituły zostaną one poddane pod głosowanie.

Ks. Marcin Kaznowski

16 kwietnia 2013

relacja – dzień drugi

już pracują

Trwa w Krakowie Kapituła Inspektorialna. Drugi dzień rozpoczął się od celebracji Eucharystii. Przewodniczył jej ks. Marek Chrzan, radca generalny Europa Północ. W wygłoszonym słowie Bożym odniósł się do ks. Bosko, który przeżywał swoje powołanie w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem, zwłaszcza w Eucharystii. Mówił że „biografowie opisują jak Ks. Bosko przeżywał mistyczne zjednoczenie z Chrystusem[…] To daje nam do zrozumienia że również i my powinniśmy przeżywać ten moment z wiarą i głębokim zjednoczeniem z Chrystusem Eucharystycznym.”

Zasadnicza część obrad rozpoczęła się od powołania komisji, które będą pracował nad opracowaniem dokumentu ukazującego najważniejsze obszary życia salezjańskiego. Są nimi według zaleceń ks. Generała obrazy salezjanina mistyka, proroka i sługi. Dlatego dociera do uszu ojców kapitulnych myśl z porannej homilii ks. Marka Chrzana, który przypominał, że to zadanie dla każdego z nas by „być nowym obliczem mistyka, proroka i sługi. Może dokonywać się to tylko przez głębokie zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, który przemienia nasze życie, który sprawia, że na co dzień możemy być tym, kim jesteśmy: Znakami Jego miłości do człowieka, zwłaszcza młodego.”

Poranne wprowadzenie w formie medytacji poprowadził ks. Adam Paszek, kierownik kapituły. Odniósł się do Kapituły Generalnej 27, której głównym celem jest udzielenie wsparcia każdemu współbratu i wspólnocie na drodze życia w wierności programowi apostolskiemu Księdza Bosko. Przypomniał ks. Adam że „KG27 ma uczynić nasze salezjańskie życie bardziej autentycznym, czytelnym i wiarygodnym. Dlatego konieczna jest ciągła przemiana duchowa i duszpasterska, aby sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom salezjańskiego życia. W żywej dyskusji, która była na sali obrad dało się słyszeć głosy by wzmocnić życie modlitwy, polepszyć jakość życia duchowego odzyskać radość i entuzjazm oraz zbudować w każdym z nas nowy profil salezjanina. Pomocą w tym jest powrót do wierności ks. Bosko, kierownictwo duchowe i świadectwo życia apostolskiego. To najczęściej padające głosy z sali obrad.

Popołudniowa praca nad dokumentem, który ma stać się przesłaniem trwającej kapituły i być zrealizowanym we wspólnotach salezjańskich, wypełnił czas pracy w komisjach. Miejmy nadzieję że w niedługim czasie będziemy mogli poznać ich efekty.

Ks. Andrzej Gołębiowski SDB

15 kwietnia 2013

relacja – dzień pierwszy

Już rozpoczęta

Punktualnie o godz. 10.00. uroczystą mszą święta rozpoczęła się w Krakowie Kapituła Inspektorialna. W inauguracji wzięli udział nie tylko wybrani delegaci, ale również zaproszeni goście. Wśród nich s. Natanaela Bednarczyk – matka generalna sióstr Michalitek, s. Teresa Czekała – inspktorka warszawska FMA, Ks. Alfred Leja, inspektor z Wrocławia oraz wiele osób świeckich, między innymi Wiesław Sojka, prezes BWS, i pan Roman Machowski – koordynator SSW inspektorii krakowskiej i wiele innych osób. Podczas Mszy świętej oprawę muzyczną zapewniła schola ze Staniątek a podczas uroczystego otwarcia orkiestra dęta z Oświęcimia, którą prowadzi ks. Zenon Latawiec.

Przyzywając asystencji Ducha Świętego w homilii ks. Inspektor wspomniał przesłanie ks. Generała, który dossed do przekonania, że temat najbliższej kapituły Generalnej będzie brzmiał: Świadkowie ewangelicznego radykalizmu. Taki również tytuł przyjęła również nasza kapituła. W słowie Bożym ks. Dariusz Bartocha ukazał jeden z najważniejszych wymiarów współczesnej ewangelizacji jakim jest świadectwo. Przywołał zwyczaj, który istnieje na kapitule jakim jest zajmowanie miejsc od najstarszego do najmłodszego profesją. W takiej konwencji wspomniał ks. Andrzeja Szpaka, ks. Andrzeja Maryniarczyka, ks. Józefa Marszałka i ks. Mariana Dziubińskiego. Wspominając ich bliskie spotkania z młodzieżą zacytował słowa prof. Karola Tarnowskiego, który powiedział: „„Wartości nie da się udowodnić a jedynie ukaza, dlatego tak bardzo musimy być świadkami.”

Drugim punktem uroczystego rozpoczęcia było spotkanie na sali teatralnej w seminarium gdzie zabrali głosi zaproszeni goście. Podkreślali oni ważność wydarzenia, w którym uczestniczymy. Podczas otwarcia uczestnicy mogli zobaczyć pantomimę przedstawiającą życie i posłannictwo ks. Bosko, którą przedstawiła młodzież z Oświęcimia.

Ważnym elementem inauguracji kapituły stało się również wręczenie nagrody inspektorialnej MIR. W tym roku na prośbę wspólnoty z Kielc, kapituła nagrody przyznała ją pani Alicji Jackowskiej, za długoletnią pracę w kancelarii parafialnej. W laudacji ks. Zygmunt Kostka powiedział:„W jej ponad 30 letnim dorobku pracy dla Zgromadzenia Salezjańskiego zaliczyć możemy prace kancelaryjne wykonane w par. Matki Bożej Częstochowskiej w Niewachlowie i par. Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu-Zasolu. Ślady jej pracy można także znaleźć w Staniątkach i Witowie. Do dziś służy radą i chętnie dzieli się doświadczeniami pracy kancelaryjnej ze współbraćmi z naszej prowincji. Jej praca wykonywana z pasją, została zauważona przez lokalny kościół diecezjalny co wyraziło się w licznych propozycjach podjęcia pracy w innych parafiach diecezjalnych. Wśród wielu propozycji było też zaproszenie ks. Bp. Jaworskiego do pracy kancelaryjnej w kurii diecezjalnej w Kielcach.

Coroczne wizytacje Księzy dziekanów podkreślają jej fachowość, dokładność i sumienność. Pani Alicja posiada niezwykła znajomość środowiska parafialnego, a jej uwagi są bardzo pomocne w pracy duszpasterskiej. Salezjanie, którzy pracowali w tej parafii wysoko cenią jej życzliwość, gościnność i rzetelność w pracy kancelaryjnej.”
Po obiedniej przerwie rozpoczęły się właściwe obrady. Do uczestników kapituły dołączył ks. Marek Chrzan, radca generalny Europa Północ. Główną jej częścią był raport o stanie inspektorii, który pokazał właściwy obraz naszej pracy, zaprezentowany w liczbach i sprawozdaniach. Po przedstawieniu obszernego dokumentu ojcowie kapitulni dyskutowali o jego treści.

Na zakończenie obszernego raportu ks. Inspektor powiedział: „Stajemy dziś do dzieła ludzkiego, jak na każdą kapitułę przygotowaliśmy dokumenty, ale prosimy Ducha Świętego by z tego naszego marnego trudu uczynił boże dzieło”. Dodał: „Dziękuję wszystkim współbraciom za codzienną wierność i troskę o rozwój dzieła ks. Bosko. Pragnę byśmy stali się awangardą wychowawców i ewangelizatorów, bo jeśli tak nie uczynimy ni będzie nas wcale. Naszym wyzwaniem są świadectwo, kompetencja, gorliwość. Dziś musimy prowadzić misję salezjańską w sposób absolutnie nowoczesny, musimy sięgać po narzędzia XXI w”.