wstęp

logo2013_duzeGłównym przedmiotem pracy Kapituły Inspektorialnej w roku 2013 jest kontynuacja procesu tworzenia Organicznego Programu Inspektorialnego (OPI). Według wskazań Zgromadzenia „Organiczny Program Inspektorialny przedstawia fundamentalne opcje, które kierują rozwojem Inspektorii, zabezpieczając jej ciągłość i spójność w decyzjach (KG 25, 82; Dokumenty Rady Generalnej 381, s. 30-37). Jest to strategiczny plan animacji i zarządu Inspektorii, który obejmuje całość jej życia i posłannictwa oraz przedstawia podstawowe wybory ukierunkowujące jej zorganizowania. Organiczny Program Inspektorialny jest punktem odniesienia dla wszystkich programów i programowań struktur animacji i zarządu, wspólnot i dzieł Inspektorii”.

Punktem wyjścia refleksji Kapituły Inspektorialnej są: list Księdza Generała zwołujący Kapitułę Generalną 27, która odbędzie się w roku 2014, wskazania po wizytacji nadzwyczajnej w Inspektorii, która miała miejsce w roku 2012, sprawozdanie księdza inspektora o stanie Inspektorii św. Jacka oraz dane statystyczne.

Kapituła dokona analizy sytuacji w trzech obszarach życia Inspektorii: salezjanin mistyk (życie duchowe), salezjanin prorok (wspólnota i świadectwo życia) oraz salezjanin sługa (realizacja posłannictwa).

Ważnym elementami szczegółowymi, które pozwolą na praktyczną realizację wskazań wypracowanych przez Kapitułę będzie weryfikacja Dyrektorium inspektorialnego i Inspektorialnego Programu Formacji, oraz opracowanie kryteriów rozwoju dzieł salezjańskich w inspektorii i integracja wspólnot salezjańskich w Polsce i na Ukrainie.

Ostatnim aktem dokonanym przez Kapitułę inspektorialną będzie wybór Delegata i jego Zastępcy na Kapitułę Generalną 27.

Wzywając światła Ducha Świętego, orędownictwa Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i wstawiennictwa świętych i błogosławionych Rodziny Salezjańskiej, prosimy o modlitwę.