regulamin

REGULAMIN KAPITUŁY INSPEKTORIALNEJ

CZĘŚĆ PIERWSZA – zasady ogólne, przygotowanie Kapituły

Pojecie i cel Kapituły Inspektorialnej.

Kapituła Inspektorialna jest braterskim zebraniem, pod przewodnictwem Inspektora, członków Rady Inspektorialnej, przedstawicieli wspólnot lokalnych i delegatów współbraci Inspektorii, dla umacniania wśród tychże wspólnot poczucia przynależności do wspólnoty Inspektorialnej poprzez rozpatrywanie wspólne problemów Inspektorii i podejmowanie uchwał w sprawach wchodzących w zakres uprawnień nadawanych Kapitułom inspektorialnym postanowieniami Konstytucji i Regulaminów Ogólnych naszego Towarzystwa (por. K. art. 170 i art. 120,4).

Rodzaje KI

Kapituła Inspektorialna zwyczajna zbiera się co trzy lata oraz ilekroć będzie zapowiedziana Kapituła Generalna. Kapituła Inspektorialna nadzwyczajna zbiera się ilekroć Inspektor, za zgodą swojej Rady i po zasięgnięciu zdania Przełożonego Generalnego, uzna to za pożyteczne dla dobra Inspektorii (por. K. art. 172).

Członkowie KI

W Kapitule Inspektorialnej biorą udział z prawem głosu:

 • Inspektor jako jej przewodniczący;
 • Radcy Inspektorialni;
 • Przełożony każdej Delegatury Inspektorialnej;
 • Kierownik Kapituły Inspektorialnej;
 • Dyrektor każdego domu kanonicznie erygowanego; albo, w wypadku ważnej przeszkody, jego wikariusz, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora;
 • Mistrz nowicjuszów;
 • Delegaci wspólnot lokalnych i wspólnoty Inspektorialnej wybrani spośród profesów wieczystych, zgodnie z Regulaminami Ogólnymi (por. K. art. 173).

Zadania i uprawnienia Kl

Do zadań i uprawnień Kapituły Inspektorialnej należy:

 • ustalać wszystko, co dotyczy dobrego rozwoju Inspektorii;
 • wyszukiwać środki przydatne do doskonalenia życia zakonnego i duszpasterskiego wspólnoty inspektorialnej;
 • obmyślać i sprawdzać konkretne sposoby wprowadzania w czyn uchwał Kapituły Generalnej;
 • ułożyć i dokonywać przeglądu Dyrektorium inspektorialnego;
 • wybierać, zgodnie z normami Regulaminów Ogólnych, jednego lub dwóch delegatów oraz ich zastępców na Kapitułę Generalną (por. K. art. 171).
 • przestudiować i pogłębić sprawozdanie Inspektora o stanie Inspektorii;
 • sprawdzać wykonanie zaleceń wydanych poprzez poprzednią Kapitułę lnspektorialną;
 • sugerować kierunki i kryteria planowania i reorganizacji dzieł Inspektorii;
 • ustalać zgodnie z prawem, normy funkcjonowania Kapituły Inspektorialnej (por. KPK, kan. 632);
 • wydawać normy, które ustalają dla wspólnot Inspektorii skromny (umiarkowany) styl (poziom) życia i rzeczywistą równość, biorąc pod uwagę sytuację tychże wspólnot;
 • normy te określać będą:
  • używanie narzędzi pracy uważanych za osobiste, które współbracia, zmieniając dom, będą mogli ze sobą zabrać;
  • czas wakacji przyznawanych współbraciom dla słusznego odświeżenia sił fizycznych i umysłowych;
  • normy konkretnej solidarności miedzy domami Inspektorii i pomoce, jakie wspólnoty będą świadczyć na ogólne potrzeby Inspektorii (art. RO 58)
  • ustalać sposoby odprawiania przez współbraci corocznych, sześciodniowych rekolekcji (por. RO art. 72)
 • Kapitule Inspektorialnej zleca się ułożenie szczegółowych norm dotyczących:
  • administracji inspektorialnej i lokalnej;
  • kancelarii, archiwum administracyjnego dla akt publicznych, umów testamentów, rejestrów, ksiąg zobowiązań, inwentarzy itd.;
  • dokumentacji własności, przechowywania papierów wartościowych i ważnych dokumentów;
  • legatów na cele kultu i stypendiów na cele dobroczynne;
  • rachunkowości i ujednolicenia, administracji różnych odcinków jakiegoś dzieła;
  • stosunków ekonomicznych pomiędzy parafią, a domem zgodnie z prawem powszechnym i Konstytucjami;
  • ułożenie każdej innej normy, jaką podsunie doświadczenie miejscowe (lokalne).

Kapituła Inspektorialna może delegować wykonanie tych zleceń (wyliczonych w niniejszym paragrafie) Inspektorowi wraz z jego Radą (por. RO art. 190).

Zakres władzy KI

Kapituła inspektorialna podejmuje decyzje:
Kapituła Inspektorialna podejmuje uchwały w sprawach dotyczących swojej Inspektorii, bacząc, by nie naruszać kompetencji przyznawanych Konstytucjami i Regulaminami Ogólnymi innym organom zarządu (por. K. art. 120, 4).

Uchwały KI będą miały moc obowiązującą po ich zatwierdzeniu przez Przełożonego Generalnego, za zgodą swej Rady (por. K. art. 170, 4).

Powiadomienie Rodziny Salezjańskiej o KI. Inspektor powiadomi Rodzinę Salezjańską tj. Instytut Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, Stowarzyszenie salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic, Wolontariuszki Księdza Bosko, Zgromadzenie Św. Michała Archanioła i Byłych Wychowanków o zapowiedzianej Kl, poprosi o szczególną pamięć w modlitwach; ewentualnie zaprosi tylko do uczestniczenia we Mszy św. inaugurującej KI.

Zwołanie KI

Inspektor po wysłuchaniu zdania swej Rady, przynajmniej na sześć miesięcy przed otwarciem KI, także w wypadkach przewidzianych w K. art. 143 – ogłosi jej zwołanie pismem okólnym, wysłanym do wszystkich wspólnot lokalnych oraz poda w zarysie główne zadania zapowiedzianej Kapituły, jej miejsce i datę otwarcia (por. art. RO 111).

Mianowanie Kierownika i Komisji przygotowawczej KI

Inspektor, za zgodą swojej rady, mianuje spośród profesów wieczystych Inspektorii (por. K. art. 173, 7) Kierownika zapowiedzianej KI (por. art. 168 RO), któremu wspólnoty lokalne i współbracia będą przesyłali propozycje, wnioski i opracowania zagadnień na KI (por. RO art. 112). Przesyłający je współbracia mogą sobie zastrzec zachowanie tajemnicy imienia i nazwiska.

Inspektor mianuje także Komisję Przygotowawczą, która wraz z Kierownikiem KI ustali program prac przygotowawczych do KI oraz będzie aktywnie uwrażliwiała i pobudzała współbraci do udziału w pracach przygotowawczych tejże Kapituły (por. RO art. 112).

W razie potrzeby Inspektor, po zasięgnięciu zdania Kierownika i Komisji Przygotowawczej powoła spośród członków zapowiedzianej KI podkomisje oraz ich przewodniczących celem opracowania schematów zgodnie z wyznaczonymi problemami. Przewodniczący tych podkomisji będą powołani możliwie z członków Komisji Przygotowawczej. Wspomniane podkomisje rozwiązują się z chwilą przyjęcia przez Komisję Przygotowawczą opracowanych przez nie zagadnień i schematów; natomiast przewodniczący podkomisji mogą być relatorami schematów na plenum Kapituły (por. nr 9, 3 RKI).

Kierownik wspólnie z Komisją Przygotowawczą rozpatrzy nadesłane przez podkomisje wspólnoty lokalne i poszczególnych współbraci uwagi, propozycje i opracowania zagadnień, które posegreguje, a wyciągnięte z nich wnioski oraz opracowane schematy przedłoży Inspektorowi.

Wspomniane schematy zostaną przesłane, w terminie określonym przez Kierownika Kapituły, wszystkim jej członkom, ażeby ci mogli przedłożyć swoje uwagi i zwrócić Kierownikowi w określonym terminie umożliwiającym ich uwzględnienie przed otwarciem KI (por. RO art. 113).

Komisja wyborcza

W terminie określonym przez Kierownika Kapituły dyrektorzy wspólnot lokalnych prześlą Kierownikowi protokoły z wyboru delegatów i ich zastępców. aby pod przewodnictwem Kierownika rozpatrzyła je powołana w tym celu przez Inspektora specjalna, co najmniej trzyosobowa komisja współbraci o ślubach wieczystych. Jeśliby komisja stwierdziła w wyborach i protokółach nieprawidłowości lub braki, Kierownik postara się. żeby dyrektorzy za nie odpowiedzialni poczynili w określonym czasie należne poprawki, a w razie potrzeby zarządzili powtórzenie wyborów (por. RO art. 1 15).

CZĘŚĆ DRUGA – trwanie Kapituły

Sala zebrań

Kierownik KI w porozumieniu z Inspektorem zadba o to, żeby zarówno sala zebrań, jak i inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Kapituły były odpowiednio przygotowane i zabezpieczone przed niedyskrecją

Miejsce członków KI na sali obrad

Podczas zebrań plenarnych Inspektor i Prezydium zajmą miejsce przy stole prezydialnym, a inni członkowi KI – według pierwszeństwa profesji zakonnej w Towarzystwie. W czasie trwania KI jej członkowie mogą, po wzajemnym porozumieniu, zmieniać swoje miejsca. Dla obserwatorów i rzeczoznawców wyznaczy się miejsce oddzielne.

Liturgia

Msza święta i modlitwa

W dniu ustalonym na otwarcie KI wszyscy jej członkowie o ustalonej godzinie wezmą udział we Mszy św. możliwie koncelebrowanej i – jeśli to możliwe – z formularza „o Duchu Świętym”. Zebrania KI rozpoczynają się i kończą wspólną modlitwą.

Prawa i obowiązki członków KI

Poszczególni członkowie KI mają równe prawa i obowiązki w rozpatrywaniu spraw i podejmowaniu uchwał: są zobowiązani do obecności i czynnego udziału w zebraniach plenarnych w komisjach: nie mogą się oddalać bez pozwolenia Przewodniczącego (por. RO art. 123).

Rzeczoznawcy i obserwatorzy na KI

Inspektor, za zgodą swojej Rady, może zaprosić na KI salezjanów i nie-salezjanów w charakterze rzeczoznawców lub obserwatorów, jednak bez prawa głosowania (por. RO art. 168), odznaczających się kompetencją w rozpatrywanych przez Kapitułę zagadnieniach.

Rzeczoznawcy mogą brać udział w dyskusjach na komisjach kapitulnych, do jakich zostali zaproszeni, a na zebraniach plenarnych Kapituły zabierają głos na zaproszenie Przewodniczącego. Obserwatorzy mogą przemawiać tak na komisjach, jak i na plenum KI.

Zachowanie dyskrecji

Wszyscy, którzy z jakiegokolwiek tytułu uczestniczą w KI, powinni mieć poczucie odpowiedzialnej dyskrecji i należnego szacunku dla zainteresowanych osób, ilekroć podają wiadomości, wydarzenia i dyskusje z Kapituły (por. RO art. 124).

Mianowanie sekretarzy i personelu pomocniczego KI

Na pierwszym posiedzeniu KI jej Przewodniczący, po modlitwie wstępnej, mianuje dwóch, lub więcej sekretarzy, a w razie potrzeby także innych urzędników, jako personel pomocniczy KI, nawet spoza jej członków (por. RO art. 116).

Otwarcie KI

Formalne otwarcie KI

Po wyznaczeniu sekretarzy i sprawdzeniu (przez odczytanie imienne listy) obecności członków Kl, Kierownik w obecności Przewodniczącego zapyta, czy członkowie KI wyrażają zgodę, żeby niniejszą Kapitułę uznać za prawidłowo zwołaną i otwartą. Po otrzymaniu zgody zebrania KI Kierownik ogłosi ją za prawnie zwołaną i otwartą (por. RO art. 117).

W razie umotywowanego sprzeciwu bezwzględnej większości członków Kapituły jej otwarcie zostanie zawieszone, aż do rozstrzygnięcia przez specjalną Komisję Arbitrażową, złożoną z Inspektora jako Przewodniczącego i sześciu przedstawicieli Kapituły, wybranych względną większością głosów.

Sekretarze zredagują akt rozpoczęcia KI, zapiszą imiona i nazwiska jej członków i będą sumiennie sporządzali dokładne protokoły z czynności kapitulnych, streszczenia dyskusji i powzięte uchwały (por. RO art. 116).

Uprawomocnienie wątpliwych wyborów

Jeśliby w chwili otwarcia KI wybór jakiegoś delegata okazał się nieważny lub wątpliwy, Kierownik na pierwszym posiedzeniu powiadomi o tym KI, ażeby ta na mocy posiadanej władzy, w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów albo uznała wybór za ważny, albo uprawomocniła wybór wątpliwy (por. RO art. 118).

Po pierwszym i drugim bezskutecznym głosowaniu nastąpi trzecie. Jeśliby w trzecim głosowaniu głosy były równo podzielone, wtedy Przewodniczący może przeważyć swoim głosem (por. KPK, kan. 119,2 ).

Wybór moderatorów

Z listy przynajmniej sześciu nazwisk spośród członków KI przedłożonej przez Przewodniczącego Kapituły wybierze się w tajnym głosowaniu jedną kartką wyborczą, względną większością głosów, trzech moderatorów. Kartki od wyborców zbiorą sekretarze, a skrutynium przeprowadzą Kierownik i przewodniczący KI.

Prezydium KI

Prezydium KI i jego zadania

W skład Prezydium KI wchodzą:

 • Inspektor jako przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wikariusz Inspektorialny;
 • Kierownik Kapituły Inspektorialnej;
 • Trzej Moderatorzy.

Do zadań Prezydium KI należy:

 • przygotować rozkład prac KI, zebrań plenarnych i porządek dzienny komunikowanych na plenum przez Kierownika KI;
 • koordynować prace KI i czuwać nad przebiegiem obrad;
 • rozstrzygać wyłaniające się wątpliwości;
 • przedkładać plenum KI do zatwierdzenia, bezwzględną większością głosów, rozstrzygnięcia kwestii spornych;
 • zapewnić, co jest konieczne do należytego funkcjonowania KI.

Do Moderatorów należy na przemian prowadzić dyskusje na plenum trzymając się wiernie postanowień niniejszego Regulaminu; przed wyborem Moderatorów ich funkcje pełni Kierownik.

Posiedzeniom KI przewodniczy Inspektor – a w razie jego nieobecności Wikariusz Inspektorialny – wspomagany w prowadzeniu i przebiegu obrad przez Kierownika KI i Moderatorów (por. RO art. 120).

Komisje KI

KI dzieli się na Komisje i ewentualne Podkomisje, które funkcjonują przez cały czas trwania KI, a ich zadaniem jest przestudiowanie wyznaczonych sobie schematów i relacji. W razie potrzeby powoła się zespół studyjny do opracowania pokrewnego tematu, wchodzącego w schematy innych Komisji. (por. RKG art. 24).

Liczbę i skład Komisji, ewentualnie Podkomisji, ustala Przewodniczący, który postara się uwzględnić życzenia członków Kapituły, w jakiej Komisji chcieliby pracować.

Kierownik, skoro tylko będzie to możliwe, poda kapitulnym do zatwierdzenia, przez głosowanie, zestaw Schematów i utworzonych Komisji, ewentualnie Podkomisji (por. RO art. 122).

Na zgłoszony przez członka KI wniosek, o powołanie dodatkowej, specjalnej Komisji, która zajęłaby się. opracowaniem zagadnienia szczególnie ważnego i aktualnego dla życia Inspektorii, a w podanych Schematach nie uwzględnionego i jeśliby za tym wnioskiem, w głosowaniu, opowiedziała się przynajmniej jedna trzecia obecnych na plenum członków KI, to Prezydium postulowaną Komisję specjalną utworzy, a jej opracowanie i propozycje przedłoży do dyskusji i głosowania w KI (por. RKG art. 24).

Członkowie Komisji, ewentualnie Podkomisji, wybiorą w głosowaniu, względną większością głosów, spośród swego grona przewodniczącego, sprawozdawcę (relatora) i sekretarza, którzy jako prezydium Komisji (Podkomisji) kierować będą pracami swojej Komisji.

Rodzaje Komisji

 • Komisja weryfikacyjna, która przejrzy zalecenia i uchwały poprzedniej Kapituły Inspektorialnej i wypowie się w kwestii ich realizacji (por. RO art. 167,2).
 • Komisje problemowe – do rozpatrywania i ewentualnego przeredagowania zagadnień przedłożonych Kapitule Inspektorialnej przez Komisję Przygotowawczą oraz opracowanie podstaw naukowych i kryteriów dla danych Schematów.
 • Komisja Koordynująca – wszyscy przewodniczący Komisji problemowych na czele z Kierownikiem Kapituły Inspektorialnej tworzą Komisję Koordynacyjną. Jej zadaniem będzie rozstrzygać, której Komisji problemowej przydzielić zagadnienia zbieżne.
 • Komisja redakcyjna – do zredagowania w poprawnej szacie językowej przegłosowanych wniosków i uchwał. Jej skład ustala Przewodniczący Kapituły Inspektorialnej. Tak zredagowane zalecenia, wnioski i uchwały będą ponownie poddane głosowaniu i ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kapitułę Inspektorialną.
 • Zespół tłumaczy – przełoży na język włoski lub angielski uchwały Kapituły Inspektorialnej jakie mają być przedłożone Przełożonemu Generalnemu do zatwierdzenia. Członków tego zespołu wyznacza Inspektor. Tłumaczenie będzie sporządzone w terminie określonym przez Przewodniczącego Kapituły pod koniec jej obrad.
 • Biuro informacyjne – opracuje wyczerpujące informacje o przebiegu Kapituły Inspektorialnej, które po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego KI będą jak najszybciej podane do wiadomości współbraciom Inspektorii (por. RO art. 124).

Program

Rozkład godzin i zajęć dnia

Kierownik Kapituły Inspektorialnej, w porozumieniu z Przewodniczącym KI, przedstawi na plenum rozkład dzienny, by członkowie Kapituły mogli zgłosić ewentualne własne propozycje.

Łączny czas pracy na zebraniach plenarnych i komisjach każdego dnia nie powinien przekraczać ośmiu godzin, chyba że Przewodniczący czas wyjątkowo przedłuży.

Prace Kapituły Inspektorialnej mogą być przerwane na wniosek Przewodniczącego lub najmniej jednej piątej członków Kapituły, po uzyskaniu zgody bezwzględnej ich większości. Przerwa nie może jednak przekraczać trzech miesięcy.

Codziennie przed zakończeniem obrad Kierownik KI zapowie porządek dnia następnego.

Sprawozdanie o stanie Inspektorii

Inspektor na jednym z pierwszych zebrań KI przedłoży sprawozdanie o stanie Inspektorii, które będzie przedmiotem studium Kapituły (por. RO art. 167,1).

Odczytanie protokołów

Na początku każdego posiedzenia plenarnego główny sekretarz odczyta i przedłoży do zatwierdzenia Kapituły protokół poprzedniego posiedzenia. Protokół ten musi być przez plenum KI przyjęty oraz podpisany przez członków Prezydium i przez głównego sekretarza.

Dyskusja

Kolejność zagadnień do dyskusji na posiedzenia plenarne KI ustala Prezydium Kl. Według tej kolejności Kierownik poprosi każdego relatora o odczytanie i krótkie wyjaśnienie schematu opracowanego przez jego komisję.

Schemat powinien być dany wszystkim członkom Kapituły w wersji drukowanej lub elektronicznej na tyle wcześniej, by delegaci mogli się z nim zapoznać. Po zreferowaniu nastąpi dyskusja nad całością zagadnienia i głosowanie nad tym, czy Schemat może być podstawą do dyskusji szczegółowej. W razie odrzucenia go przez plenum bezwzględną większością głosów zostanie odesłany do ponownego opracowania przez tę samą lub nowo utworzoną Komisję.

Porządek dyskusji

Dyskusję prowadzi Moderator zgodnie z Regulaminem KI, udzielając głosu lub odbierając go, z zastrzeżeniem sprzeciwu Przewodniczącego. Moderator udzieli głosu każdemu zgłoszonemu do dyskusji. Kiedy lista dyskutantów zostanie wyczerpana, a będą jeszcze inni pragnący się wypowiedzieć na ten sam temat, udzieli się im głosu według kolejności zgłoszenia się.

Przemówienia dyskutantów tak w pierwszej, jak w drugiej fazie dyskusji nie będą przekraczały trzech minut. Przemówienie powinno w zasadzie być przygotowane na piśmie. Można je, bez zgłaszania, oddać do Prezydium. Treść wypowiedzi ustnej, nawet niedokończonej, będzie zanotowana przez sekretarzy i wiernie włączona do protokołu.

Jeśliby ktoś, po uprzednim zgłoszeniu, zabierał głos w imieniu co najmniej pięciu wyszczególnionych nazwiskiem członków Kapituły, to jego przemówienie może trwać pięć minut.

Głosowanie

Sposób głosowania:

„TAK” oznacza przyjęcie bezwarunkowe tematu przedłożonego do głosowania.

„NIE” oznacza bezwarunkowe odrzucenie przedłożonego tekstu do głosowania.

„TAK zastrzeżeniem” oznacza głos pozytywny za przyjęciem przedłożonego tekstu, ale z „zastrzeżeniem”, które Komisja może uwzględnić lub odrzucić. Stąd jeśli by ktoś uważał swoje „zastrzeżenie – modus” – za bardzo ważne (które może być nieuwzględnione), to powinien głosować „nie” (por. RKG art. 42).

„Wstrzymuję się” – w razie subiektywnej wątpliwości co do treści przedłożonego tekstu do głosowania, dopuszczalne jest powstrzymywanie się od głosowania, jeśli głosowanie odbywa się pisemnie – wpisuje się na kartce „wstrzymuję się” (por. RKG art. 43).

Kto głosuje „tak z zastrzeżeniem”, swoje zastrzeżenie (modus) do sprawozdania czy wniosku sformułuje na piśmie, odpowiednio uzasadni, podpisze i odda do Prezydium, aby mogło być przez właściwą Komisję wzięte pod uwagę w nowej redakcji Schematu.

Nowy wniosek w wyniku dyskusji wprowadzony do Schematu lub zgłoszony niezależnie od Schematu powinien być doręczony członkom Kapituły przynajmniej na sesji poprzedzającej głosowanie nad nim.

Członek Kapituły jest moralnie zobowiązany do przyjęcia osobistej odpowiedzialności za oddany głos (por. RKG art. 43).

Wszystkie głosowania z zasady będą jawne, ale mogą być tajne na wniosek Prezydium KI, relatora albo jednej piątej obecnych członków Kapituły.

Głosowanie orientacyjne

Po dyskusji nad określoną częścią zagadnienia relator może poprosić o orientacyjne (sondażowe) głosowanie nad szczególnymi artykułami Schematu, co do których Komisja pragnie uzyskać zdanie plenum KI.

Głosowanie szczegółowe

Schemat do głosowania szczegółowego powinien być doręczony członkom Kapituły przynajmniej na sesji poprzedzającej głosowanie nad nim. Głosowanie nad poszczególnymi artykułami Schematu odbywa się bez dyskusji według zasady: „tak”, „nie”, „tak z zastrzeżeniem” i „wstrzymuję się”. Do ,.tak z zastrzeżeniem.

Jeśli bezwzględna większość głosów będzie:

 • „nie”, wówczas dany artykuł zostanie skreślony ze Schematu;
 • „tak z zastrzeżeniem”, dany artykuł musi być na nowo opracowany i poddany pod głosowanie;

Gdy głosy „nie” i „tak z zastrzeżeniem” razem wzięte będą wynosiły bezwzględną większość obecnych członków Kapituły, to dany Schemat czy artykuł musi być na nowo opracowany i poddany dyskusji na plenum KI. Nawet w wypadku względnej większości głosów „tak z zastrzeżeniem” Komisja może to uwzględnić i przeredagować artykuł na nowo; również i Prezydium może zalecić Komisji by artykuł przeredagowała i poddała ponownie pod głosowanie na plenum KI.

Jeśli po dwóch głosowaniach liczba głosów „tak” i „nie” byłaby równa, wtedy Przewodniczący może przeważyć swoim głosem (por. KPK, kan. 119,2).

Głosowanie ostateczne

Po krótkim sprawozdaniu relatora nastąpi głosowanie ostateczne nad całością Schematu, który zachowując RKI 33.3. i 33.4 musiał być poprawiony. Ze względu na dużą ilość „tak z zastrzeżeniem” lub wagę danego schematu, po którym nastąpi głosowanie ostateczne, decyzją Prezydium może nastąpić kolejne głosowanie szczegółowe z zachowaniem RKI art. 33, po którym nastąpi głosowanie ostateczne.

Głosowanie nad poszczególnymi artykułami Schematu odbywa się bez dyskusji według zasady: „tak”, „nie”, co ostatecznie pozwala przyjąć bądź odrzucić zaproponowany zapis. W sytuacji równości głosów stosuje się art. 33.5.

Zgłoszony przez członka Kapituły wniosek:

 • o zawieszenie na określony czas dyskusji, by członkowie Kapituły mogli przestudiować zagadnienie, Schemat itd.;
 • o przerwanie dyskusji i przejście do porządku codziennego;
 • o zakończenie dyskusji – poddanie bezzwłocznie pod głosowanie;

musi uzyskać bezwzględną większość głosów na zebraniu obecnych członków KI.

Wniosek o wznowieniu dyskusji i głosowanie nad Schematem, zagadnieniem, uchwałą już przedyskutowanymi i przegłosowanymi musi otrzymać większość kwalifikowaną dwóch trzecich obecnych członków KI.

Uchwały KI

Uchwały KI powinny być oparte na przepisach Konstytucji i Regulaminach Ogólnych naszego Towarzystwa, na Prawie Kanonicznym i na rozporządzeniach Stolicy Świętej, a wnoszone nowe propozycje i uchwały KI powinny być wierne duchowi Założyciela – św. Jana Bosko (por. K. art. 148).

Ważność uchwał

Do ważności uchwał podejmowanych przez KI jest wymagana obecność przynajmniej dwóch trzecich wszystkich jej członków (por. KPK, kan. 127, 2; kan. 166, 3; K. art. 152).

Uchwały KI będą miały moc obowiązującą dopiero po zatwierdzeniu ich przez Przełożonego Generalnego za zgodą jego Rady…” (K. art. 170, 4).

Tylko te uchwały KI będą przedłożone Przełożonemu Generalnemu, które w głosowaniu otrzymały bezwzględną ilość głosów ważnych. Jednak w sprawozdaniu do Rady Generalnej o KI można podać także te uchwały i zalecenia, które w głosowaniu w KI uzyskały tylko względną większość (przytoczyć wyniki).

Wybory delegata i zastępcy

Jeśli na danej KI odbywają się wybory delegata i jego zastępcy na KG, to dokona się ich po skończonych obradach nad Schematami, w głosowaniu tajnym, oddzielnym, bezwzględną większością głosów° (por. K. art. 153 i RO art. 161).

Do Prezydium KI należy ustalenie daty wyborów, a Kierownik KI uprzednio zapowie dzień i na którym zebraniu plenarnym KI przeprowadzi się wybory, które poprowadzi Inspektor.

Informowanie o kandydatach

Każdy z członków KI może zasięgać i udzielać informacji o przymiotach kandydatów na delegata i zastępcę, unikając jednak agitacji i tego wszystkiego, co by mogło naruszyć miłość braterską (por. RO art. 127).

Przysięga

Po sprawdzeniu obecności członków KI przez odczytanie listy, wyborcy wspólnie, pod przewodnictwem Inspektora, głosem jasnym i zrozumiałym, stojąco i trzymając prawą rękę na piersi złożą przysięgę, że wybiorą tych na delegata i zastępcę, których w Bogu uznają za godnych, mając na celu dobro Towarzystwa.

Formuła przysięgi:

Testem invoco Deum me,
quacumque humana affectione pospolita
delegatum et supplentem electorum
quos, secundum Deum,
eligendos esse existirnavero.

Prezydium KI zadecyduje, czy przy wyborze skrutatorów, delegata i jego zastępcy czynności dwóch sekretarzy będą pełnić mianowani (na początku Kapituły) przez Inspektora sekretarze, czy KI wybierze z grona swych członków dwóch sekretarzy w tajnym głosowaniu, jedną kartką wyborczą, względną większością głosów (por. RO art. 129).

Po czym z listy przynajmniej pięciu nazwisk członków KI sporządzonej przez Prezydium KI, wybierze się w tajnym głosowaniu, jedną kartką wyborczą, względną większością głosów, dwóch skrutatorów.

Sposób przeprowadzenia wyborów

Sekretarze rozdadzą do głosowania kartki jednego formatu i koloru, a Kapitulni napiszą na nich imię i nazwisko dwóch kandydatów na skrutatorów. Wypełnione kartki wyborcze sekretarze zbiorą do urny i wręczą Kierownikowi KI, który wobec Inspektora przeliczy je dokładnie, aby stwierdzić czy ich liczba odpowiada liczbie obecnych członków Kapituły.

Jeśli liczba kartek przewyższa liczbę wyborców, „nic nie zostało dokonane” (KPK. kan. 173, 3).

Jeśli jest równa lub miniejsza, wówczas odbywa się skrutynium. Kierownik KI głośno odczytuje kartkę po kartce i przekazuje je Inspektorowi do stwierdzenia dokładności, a sekretarze zapisują nazwiska w miarę odczytywania kartek, zaznaczając padające głosy.

Po skończonym odczytywaniu Kierownik KI skontroluje dokonane przez sekretarzy obliczenia głosów. W razie niezgodności należy przystąpić do ponownego odczytania kartek.

Dwaj z kandydatów, którzy otrzymali największą, względną liczbę głosów zostaną przez Inspektora ogłoszeni skrutatorami. Jeśliby któryś z nich, z jakichkolwiek względów nie przyjął wyboru, w jego miejsce wchodzi trzeci, który otrzymał największą względną liczbę głosów.

Złożenie przysięgi

Inspektor i wybrani skrutatorzy, w postawie stojącej, z ręką na piersi, złożą, każdy z osobna, przysięgę, że wiernie wypełnią swoje zadania i zachowają sekret także po zakończeniu KI (por. RO art. 129 i RKG art. 70).

Formuła przysięgi jest następująca:

„Testem invoco Deum
me fideliter munus Praesidis (munus Scrutatoris)
irnpleturum, et secretum, etiam Capitulo peracto, servatururn".

lub po polsku

„Ja N. N., który pełnię obowiązki Przewodniczącego (Skrutatora),
wzywam Boga na świadka,
że powierzony mi obowiązek wypełnię należycie
i zachowam sekret, również po wypełnieniu obowiązku.
Niech mi w tym dopomoże Bóg
i ta święta Ewangelia, którą dotykam własną ręką”.

Głosowania na delegata i zastępcę

Następnie sekretarze rozdadzą do głosowania kartki jednego formatu i koloru, a wyborcy napiszą na nich imię i nazwisko kandydata na delegata.

W Inspektorii wszyscy profesi o ślubach wieczystych mają głos bierny (por. K. art. 173,7).

Należy pamiętać, że głos, jeżeli ma być ważny, musi być wolny, tajny, pewny, bezwarunkowy, określony (por. KPK, kan. 172).

Wypełnione kartki wyborcze skrutatorzy zbiorą do zamkniętej urny. Jeśliby któryś z członków KI zachorował w domu, gdzie obraduje Kapituła i nie był w stanie przyjść na salę zebrań, ale mógłby pisać, udadzą się do niego dwaj skrutatorzy, aby do zamkniętej urny odebrać jego kartkę i potem dołączyć ją do innych (por. RO art. 130 i KPK, kan. 167, 2).

Przed oddaniem swego głosu chory wyborca złoży przysięgę wobec skrutatorów według formuły zawartej w art. 42 niniejszego Regulaminu.

Obliczenie głosów

Skrutynium kartek wyborczych

Po zebraniu wszystkich kartek skrutatorzy wobec Przewodniczącego przeliczą je dokładnie, aby stwierdzić, czy ich liczba odpowiada dokładnej liczbie wyborców. Jeśli liczba kartek przewyższa liczbę wyborców, „nic nie zostało dokonane” (por. KPK, kan. 173, 3), jeśli zaś jest równa lub mniejsza, wówczas odbywa się skrutynium (por. RO art. 131).

Po dokonaniu przeliczenia kartek, pierwszy skrutator będzie wyjmował z urny kartka po kartce, odczyta treść wzrokiem i odda drugiemu skrutatorowi, który odczytawszy jej treść wyraźnie i głośno, poda ją Przewodniczącemu. Ten przeglądnie ją jeszcze raz dla stwierdzenia dokładności i włoży do drugiej urny. Dwaj sekretarze, którzy sporządzili protokół z dokonanych już czynności, będą zapisywać nazwiska w miarę ich odczytywania i zaznaczać przy nich padające głosy.

Po skończonym odczytaniu i zapisaniu nazwisk wraz z otrzymaną liczbą głosów skrutatorzy skontrolują dokonane przez sekretarzy obliczenie głosów. W razie niezgodności należy przystąpić do ponownego odczytania kartek.

W KPK kan. 119,1 bierze pod uwagę przy równowadze głosów: „Ten jest wybrany, który jest starszy wiekiem”. Ponieważ nasze Konstytucje są zatwierdzone po ogłoszeniu KPK, więc obowiązuje nas przepis szczególny w K art. 153: najpierw „starszeństwo profesji”, a przy równości profesji „starszeństwo wieku”.

Po stwierdzeniu dokładnej zgodności liczby głosów zapisanych przez obu sekretarzy dla każdego wybieranego z ogólną liczbą wybranych głosów, skrutator jasno i zrozumiale ogłosi, kto ile głosów otrzymał.

Wybrany będzie ten, kto otrzyma bezwzględną większość głosów ważnych, a na zapytanie Przewodniczącego, oświadczy, że wybór przyjmuje (por. RO art. 132; KPK, kan. 178).

„Gdyby pierwsze głosowanie nie przyniosło rezultatu, zarządzi się drugie i trzecie. Jeśliby i trzecie okazało się bezskuteczne, przystąpi się do czwartego, w którym głos bierny będą mieli tylko dwaj współbracia, którzy w trzecim głosowaniu otrzymali najwyższą liczbą głosów. W wypadku równości głosów, uzna się za wybranego starszego profesją, a przy równości profesji starszego wiekiem” (K. art. 153; RKI 44.1.d.).

Gdyby się zdarzył wypadek, że w trzecim głosowaniu więcej członków otrzymało równą liczbę głosów, to ci wszyscy mają głos bierny w czwartym głosowaniu.

Przykład wyjaśniający;
Wyborców jest 50. W trzecim głosowaniu jeden z kandydatów otrzymał 15 głosów, a 3 inni po I0 głosów. Wówczas ci wszyscy (czterej) mają prawo głosu biernego w czwartym głosowaniu.

Tak samo jak na delegata przeprowadza się wybór na zastępcę delegata na KG. Gdy Inspektoria św. Jacka osiągnie liczbę 250 współbraci, wówczas będzie wybierać dwóch delegatów i dwóch ich zastępców na KG, wtedy sposoby zastępstwa w KG określi KI (por. RO art. 114 i 162).

Protokół wyborów

Protokół wyborów, sporządzony przez sekretarzy w dwóch egzemplarzach powinien być odczytany na plenum KI i podpisany przez Przewodniczącego, Skrutatorów, wybranego Delegata i Zastępcę oraz sekretarzy i razem z innymi aktami KI przechowywany w archiwum Inspektorii. Jeden egzemplarz protokołu z dołączonym tłumaczeniem na język włoski prześle się Kierownikowi KG (por. RO art. 115 i KPK, kan. 173, 4).

Spalenie kartek wyborczych.

Po skończonych wyborach skrutator spali kartki (por. RKG art. 74).

Zamknięcie KI

Na ostatnim, uprzednio zapowiedzianym zebraniu plenarnym KI zostaną odczytane przez Kierownika KI wszystkie uchwały wraz z wynikiem głosowania. Po odczytaniu każdej uchwały członkowie Kapituły mogą wnosić zastrzeżenia tylko natury formalnej bez możliwości dyskusji.

Jednak dla słusznych przyczyn, uznanych przez Kapitułę w głosowaniu bezwzględną większością głosów, powzięte uchwały mogą być wyłożone do wglądu wszystkich członków KI, bez konieczności ich odczytywania na plenum (por. RKG art. 79).

Na dwóch egzemplarzach uchwał wszyscy członkowie KI złożą swoje podpisy z wymienieniem wykonywanego zajęcia (np. dyrektor, wikariusz, proboszcz) i funkcji spełnianej w czasie KI (np. Kierownik, Moderator, Skrutator, Sekretarz) (por. RKG art. 80).

Na 48 godzin przed zakończeniem obrad Kierownik KI na zebraniu plenarnym powiadomi o planowanym terminie zamknięcia Kapituły, aby Kapitulni mogli przygotować ewentualne wolne wnioski i zastanowić się czy KI wykonała ustalone zadania. Wolne wnioski i uwagi należy zgłaszać do Prezydium KI najpóźniej na 24 godziny przed zamknięciem Kapituły.

Na ostatnim zebraniu plenarnym Kierownik KI zapyta członków, czy uznają, że KI spełniła ustalone zadania. Po uzyskaniu zgody Kierownik KI w imieniu Przewodniczącego ogłosi KI za zamkniętą (por. RKG art. 82).

W razie umotywowanego sprzeciw-u bezwzględnej większości obecnych członków Kapituły, jej zamknięcie zostaje zawieszone, aż do rozstrzygnięcia przez Komisję Arbitrażową, złożoną z Przewodniczącego i 6 członków Kapituły, wybranych względną większością głosów.

Jeśli plenum KI albo Komisja Arbitrażowa uznają, że KI wykonała swoje zadania, wówczas Przewodniczący zakończy zebranie modlitwą (por. RKG art. 82).

Sekretarze oddadzą Kierownikowi KI wszystkie sporządzone sprawozdania i protokoły zebrań KI oraz wszystkie inne związane z nią akta (por. RKG art. 81).

Kierownik KI, po uporządkowaniu akt wraz za załączonym, dokładnym ich spisem, wręczy je Inspektorowi (por. RKG art. 81).

Inspektor zatroszczy się, by egzemplarz uchwał w języku włoskim lub angielskim – w wystarczającej liczbie kopii – był niezwłocznie przesłany Przełożonemu Generalnemu do zatwierdzenia, a drugi egzemplarz w j. włoskim lub angielskim i protokół z uchwałami w j. polskim oraz pozostałe pisma i dokumenty z KI były przechowane w archiwum Inspektorii (por. RKG art. 81).

Po zatwierdzeniu uchwał KI przez Przełożonego Generalnego, Inspektor okólnikiem skierowanym do współbraci swojej Inspektorii, poda pełny tekst wszystkich zatwierdzonych uchwał. Każda wspólnota lokalna, a możliwie każdy współbrat, otrzyma kopię uchwał wraz z okólnikiem (por. RKG art. 83).

Zmiana Regulaminu KI

Zmiana w całości lub w części poszczególnych artykułów powyższego Regulaminu nastąpi:

 • albo przez uchwalenie na KG zmian w Konstytucjach i Regulaminach Ogólnych Towarzystwa;
 • albo przez wydanie przez Przełożonego Generalnego nowych zarządzeń w całości lub w części przeciwnych treści artykułów niniejszego regulaminu;
 • albo na wniosek Prezydium KI lub co najmniej jednej piątej liczby jej członków obecnych, przyjęty bezwzględną większością głosów KI.